Tijdelijke gedoogregeling voor opslag van kruit door sportschutters

In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 is de KNSA al geruime tijd in overleg met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).

Immers, de consequenties van de invoering van deze Omgevingswet en het daaraan verbonden Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) zijn groot. Zo groot, dat de meeste sportschutters die los kruit voorhanden moeten hebben om te kunnen herladen of omdat zij met historische wapens schieten, niet aan die voorschriften kunnen voldoen. De KNSA heeft het Ministerie daarom verzocht om het BAL zodanig aan te passen, dat bij het opslaan van een kleinere hoeveelheid kruit aan (een deel van) deze voorschriften niet hoeft te worden voldaan.

Het Ministerie heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij een positieve intentie heeft om het BAL zodanig aan te passen, dat bij een geringere hoeveelheid kruit, deze strenge voorschriften per 1 januari 2024 niet nageleefd hoeven te worden.

Die intentie van het Ministerie om het BAL te wijzigen betekent dat er concreet zicht is op legalisatie. En dat is voor de politie juridisch voldoende om voorlopig, totdat het BAL is gewijzigd, niet te handhaven en de opslag van een geringe hoeveelheid kruit door sportschutters met een verlof en/of Historische Wapensschutters te gedogen. Het Ministerie van I&W heeft daarmee ook ingestemd, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat sportschutters moeten voldoen aan hetgeen vermeld is in het Informatieblad “Veilige opslag van kruit bij particulieren”, zoals dat destijds is uitgegeven door het RIVM voor mensen die rookzwak kruit of zwart kruit opslaan in hun woning voor het herladen van patronen en voor het schieten met historische wapens. Sportschutters die zich aan die voorschriften houden, zijn niet in overtreding, aldus de Nationale Politie.

Vrij vertaald betekent dit dat sportschutters maximaal 3 kilogram rookzwak kruit of 1 kilogram zwart kruit thuis mogen opslaan (dan wel een combinatie daarvan). Voorts moet dat kruit opgeborgen worden in een in deze handreiking voorgeschreven houten kist. De erkenningsplicht conform de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) blijft wel gewoon van toepassing.

De KNSA heeft de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in het voorkomen van de desastreuze consequenties van de invoering van de Omgevingswet en het BAL voor de schietsport. Dat het Ministerie voornemens is het BAL te wijzigen en tot die tijd, met inachtneming van de voorschriften van het Informatieblad, de situatie gedoogt, is een prachtig resultaat na alle verrichte inspanningen. Daarmee is de mogelijkheid voor sportschutters om te herladen en met historische wapens te blijven schieten, overeind gebleven en kunnen zij hun sport blijven beoefenen.

Voor diegenen die meer dan maximaal 3 kilogram kruit willen opslaan, geldt dat zij wel moeten voldoen aan de voorschriften die staan vermeld in het BAL, zoals: een minimale afstand van 8 meter vanaf de opslagplaats tot andere objecten, het opslaan van kruit in brandcompartimenten en de voorgeschreven melding aan het Gemeentebestuur c.q. de Omgevingsdienst. Deze voorschriften staan in het BAL, paragraaf 4.103.

Scroll naar boven