Opzeggen lidmaatschap

Geacht lid,
Het spijt ons dat u voornemens bent uw lidmaatschap te beëindigen, wij kunnen ons voorstellen dat e.e.a. te maken zou kunnen hebben met persoonlijke omstandigheden.
Mocht u derhalve uw lidmaatschap willen beëindigen door gebeurtenissen of andere aan de vereniging gerelateerde zaken, dan staan wij open voor een dialoog.
U bent vanzelf niet verplicht redenen aan te geven waarom u tot dit besluit gekomen bent. Toch willen wij u wijzen op de onderstaande zaken.

Algemeen
Sinds 1 december 2011 is de Wet van Dam ook van kracht voor verenigingen. Deze wet voorkomt dat abonnementen/lidmaatschappen etc. stilzwijgend weer voor een jaar worden verlengd. Voor lidmaatschappen bij verenigingen is een mildere vorm van de wet van kracht. Voor de schietsportvereniging betekent dit dat wij verplicht worden om u op een gemakkelijk vindbare manier te informeren over het stilzwijgend verlengen en het opzeggen van uw lidmaatschap.

Stilzwijgende verlenging
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Dit behoudens tijdige en schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap.

Hoe kunt u het lidmaatschap opzeggen?
U kunt uw lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen d.m.v. een schrijven aan het secretariaat.
Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@svflakkee.nl

Opzegtermijn
Opzegging dient te geschieden voor 1 dec van het verenigingsjaar. Bij niet tijdig opzeggen bent u de eerstvolgende jaarlijkse contributie verschuldigd en de volledige KNSA contributie.

Schulden
Betaling van de contributie geschied zoals u weet 1 keer per jaar, inclusief de KNSA contributie wanneer u als hoofdlid bij de vereniging staat aangemeld. Indien er bij het beëindigen van uw lidmaatschap sprake is van een contributieschuld of andere schulden, zullen deze alsnog in rekening worden gebracht.

Restitutie
Bij voortijdig opzeggen van uw lidmaatschap, vindt geen restitutie plaats. U heeft dus geen recht op teruggave van de reeds betaalde contributie. E.e.a. zoals bepaald in Artikel 10, lid 3 en lid 8. van de statuten.

KNSA
Bij een opzegging, melden wij u automatisch af bij de KNSA. Dit gebeurt per de datum waarop uw lidmaatschap wordt beëindigd. Indien u lid bent van nog een andere vereniging, wordt u automatisch hoofdlid bij die vereniging. Bent u geen lid van een tweede vereniging, dan komt uw KNSA licentie te vervallen.

Verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens
Zonder lidmaatschap bij een erkende schietsportvereniging, voldoet u per de datum dat uw lidmaatschap afloopt, niet meer aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het bezit van een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en/of munitie. Houdt hier rekening mee, want u heeft op dat moment eventuele vuurwapens en munitie illegaal voorhanden en daarmee bent u strafbaar. Ditzelfde geldt voor de WECG en u nog in het bezit bent van kruit en/of zwartkruit.

Later toch weer lid worden
Het kan gebeuren dat u spijt krijgt van uw besluit en toch weer lid van een schietsportvereniging wilt worden.
Uiteraard bent u bij ons dan weer van harte welkom. Houd er echter rekening mee dat u opnieuw moet worden aangemeld bij de KNSA, inclusief betaling van entreegeld en indien u langer dan 6 maanden afgemeld bent geweest, het opnieuw overleggen van een Verklaring Omtrent uw Gedrag. Houdt er rekening mee dat indien u later weer lid wordt, u niet langer voldoet aan de voorwaarde dat u minimaal 1 jaar aaneengesloten lid bent van erkende, in Nederland gevestigde schietsportvereniging. Voor uw wapenverlof betekent dit dat u opnieuw moet beginnen met 1 wapen na minimaal 1 jaar lidmaatschap, tenzij door de afdeling korpscheftaken van politie anders wordt beslist. Indien u aantoonbaar kunt maken dat u eerder vuurwapens op verlof heeft gehad, is de faseringsregeling waarschijnlijk op u niet van toepassing.

Tot slot
Ondanks uw besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, wensen wij u veel geluk, wijsheid maar vooral gezondheid toe en wie weet tot ziens.

Scroll naar boven